Jakie jest ryzyko wystąpienia nowotworu wywołanego przez laser diodowy?

FDA uznaje cztery główne klasy zagrożenia i trzy podklasy dla laserów. Wyższe klasy zagrożenia oznaczają większe ryzyko i muszą być oznaczone symbolami ostrzegawczymi, aby chronić użytkowników. Lasery powinny być oznakowane klasą i mocą wyjściową, jak również przybliżoną klasą równoważną IEC. Zagrożenie wzrasta, gdy laser jest używany przez dłuższy czas lub gdy jest oglądany za pomocą pomocy optycznych.

Laser CO2 powoduje czerniaka

Pytanie, czy leczenie laserem CO2 powoduje czerniaka, jest aktualne od wielu lat. Pytanie to pojawiło się jednak niedawno, gdy opublikowano wytyczne praktyki klinicznej dotyczące czerniaka. National Collaborating Centre for Cancer zalecił w niej, aby pacjenci poddawali się zabiegowi laserem CO2 tylko wtedy, gdy paliatywna operacja nie jest opcją. Te wytyczne praktyki klinicznej wskazują na możliwą alternatywę dla chirurgii paliatywnej u chorych z przerzutami in-transit.

W badaniu dotyczącym ablacyjnych zabiegów laserem frakcyjnym CO2 na przerostowych bliznach pooparzeniowych przeprowadzonym przez Tan i wsp. w 2021 r. analizowano bezpieczeństwo zabiegów laserem CO2 podanych w ciągu trzech do sześciu miesięcy od urazu. W badaniu przeanalizowano 221 pacjentów, którzy poddali się zabiegom. Autorzy stwierdzili, że leczenie laserem CO2 nie powodowało żadnych skutków ubocznych ani powikłań i nie zwiększało ryzyka wystąpienia czerniaka.

Laser diodowy powoduje AKs

Są jednak sceptycy, którzy twierdzą, że stosowanie zabiegów z użyciem lasera diodowego powoduje AKs – zasób ten jest udostępniony przez serwis urodek.pl. Sceptycy ci mogą nie doceniać potencjalnych korzyści wynikających z resurfacingu laserowego. Badania wykazały, że zabiegi IPL są skuteczne i bezpieczne w przypadku większości chorób skóry. Są one skuteczne jako środek zapobiegawczy przed rozwojem nowotworów. Jednak ryzyko związane z zabiegami laserowymi zostało zakwestionowane przez niektórych badaczy.

Niektóre z zagrożeń związanych z zabiegami z użyciem lasera diodowego obejmują zwiększoną wrażliwość na ciepło oraz ryzyko rozwoju raka skóry. Na szczęście powikłanie to jest rzadkie i rzadko prowadzi do jakichkolwiek komplikacji. Należy jednak pamiętać, że jest to procedura medyczna, a nie zabieg chirurgiczny. Nie jest wskazane, aby pacjenci z AK poddawali się tej procedurze. Istnieje również ryzyko rozwoju AK i innych nowotworów, w tym białaczki i raka piersi.

Promieniowanie niejonizujące z laserów diodowych

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Hammesa i wsp. przeanalizowano niekorzystny wpływ laserów diodowych na zdrowie. W badaniu uwzględniono dowody fotograficzne i statystyczne, aby wyciągnąć wniosek, że nadmierne dostarczanie energii było główną przyczyną nieoczekiwanych skutków ubocznych. W badaniu stwierdzono, że promieniowanie niejonizujące z laserów diodowych może zwiększać ryzyko wystąpienia raka. Ponadto, pomimo dużej liczby zgłoszonych przypadków, metodologia badania pozostała niezmieniona.

Ryzyko związane z promieniowaniem niejonizującym pochodzącym z zabiegów z użyciem lasera diodowego zostało wymienione jako jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi boryka się środowisko medyczne. Istnieje jednak kilka sposobów na zminimalizowanie lub zmniejszenie tego ryzyka. Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych zaleca bezpieczny limit ekspozycji dla konkretnego zastosowania. Ponadto American National Standards Institute (ANSI) publikuje dobrowolne normy konsensusu dotyczące narażenia na działanie laserów diodowych.

Podobne tematy